Samvær

Buan Gård Omsorgs- og Utviklingssenter har mulighet til å føre tilsyn ved samvær mellom barn og foreldre, samt oppfølging på andre måter ved samvær. Samværene kan arrangeres på ulike måter, dette avklares i forkant med barn, ungdom, foreldre, barnevern og noen ganger andre instanser. Samværet kan for eksempel arrangeres på Buan og i områdene i nærheten, gjerne i forbindelse med aktivitetene som foregår på partallshelger.

Samvær med oppfølging

Noen ganger opplever barn eller foreldre samvær som utfordrende. For eksempel dersom foreldre eller barn er syke (f.eks. psykisk syke). Barnet kan være usikker på om det blir ivaretatt. -Eller foreldre kan ha et såpass krevende dagligliv for sin egen del, eller kanskje ikke kjenner barnet så godt fra før, at det er utfordrende å få til gode samvær. Ved slike og lignende utfordringer kan det være fint å ha samværet på Buan, og ha mulighet til å delta i aktivitetene på partallshelgene. Aktivitetene pleier å gi gode opplevelser og knytte mennesker sammen. Dette er ofte positivt for foreldre og barn. Graden av oppfølging og hvordan det skal gjennomføres i praksis må avtales god tid i forveien og både barn og voksne må være informert. Ved slik oppfølging fokuseres det på at samværet skal bli en god opplevelse for både foreldre og barn.

Samvær med tilsyn

Andre ganger er det bestemt at det skal være tilsyn under samvær fra før. Da må det være tydelig hvilken grad av tilsyn og hvordan det skal gjennomføres. Ved slike tilsyn vil en person fra personalet ha ansvar for at samværet skjer slik det skal. Det vil være fokus mot at samværet skal bli en god opplevelse, samtidig som personalet observerer at avtalene for hva som kan skje overholdes. Personalet vil være forberedt på å gripe inn for å ivareta barnet ved behov, og ved ekstreme tilfeller avbryte samværet.

Samvær i forbindelse med avlastning

Noen barn kommer fast på avlastningsopphold hver andre eller hver fjerde helg. Noen opplever utfordrende samvær og vil ofte sette pris på det dersom de kan ha samvær på Buan slik at foreldere kommer og blir med på aktivitetene! Vi har er fart at dette ofte kan en fin form for samvær for mange barn.

Vi skriver rapport etter samvær.